ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562
ณ  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ชาย 43 คน     หญิง 51 คน     รวม   94 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ชาย 48 คน     หญิง 54 คน     รวม 102 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ชาย 37 คน     หญิง 52 คน     รวม   89 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ชาย 128 คน     หญิง 157 คน     รวม   285 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ชาย 15 คน     หญิง 37 คน     รวม 52 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ชาย 33 คน     หญิง 49 คน     รวม 82 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ชาย 20 คน     หญิง 51 คน     รวม 71 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ชาย 68 คน     หญิง 137 คน     รวม   205 คน

รวมนักเรียนทั้งสิ้น     ชาย 196 คน     หญิง 294 คน     รวม   290 คน