กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ ชูหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัชรีวรรณ คำทอง
ครู คศ.3

นางเธียรธีรา ขุนชำนาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิรมล วงษ์มาก
ครู คศ.1