กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางคนึง ทองบุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ รมทอง
ครู คศ.1

นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์
ครู คศ.2

นางสุกัญญา วันแรก
ครู คศ.2

นางสาวเอื้ออารีย์ มนตลักษณ์
พนักงานราชการ

นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน