กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวบุญฑิตา ก่อกฤตยา
ครู คศ.2