กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัศมี ปราบเสร็จ
ครู คศ.3

นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
ครู คศ.1

นางชลิวรรณ เบญจกุล
ครูผู้ช่วย