กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัสสมา ใจสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง
ครู คศ.2

นางสาวอภิชญา จันทร์เกษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบางรักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา สรรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง